Chỉ dẫn cách chọn Phù Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ

Rate this post

Để làm việc này bạn đọc cần có kiến thức về Dịch học. Nếu bạn không có kiến thức Dịch học thì cứ làm như hướng dẫn dưới đây cũng có thể xem được cho nhà mình.

Thí dụ 1
Nhà số 7 trong Phụ lục 3,
Nhà hướng Chẩn, chủ nhà mệnh quái Khảm
Ta lập trùng quái nhà là Thủy Lôi Truân z_z , trong đó quẻ dưới là hướng nhà (Chấn – Xác định theo bất kỳ trạch quẻ nào ở Phụ lục 2), quẻ trên là- mệnh quái chủ nhà (Khảm – xác định theo Phụ lục 1). Chấn nhà hành Mộc, Khảm chủ hành Thủy (xem bảng 3.1): ta có Thủy sinh Mộc (xem hình 1.6) là người sinh nhà, bị tiết Khí. Ở nhà này người luôn bị hao tổn, dễ ốm đau, tổn thất.
Ta chọn dùng Phù Kim để được Kim phù sinh Thủy người sinh Mộc nhà. Như vậy khi người Thủy bị tiết Khí thì đã có Phù Kim bù đắp lại cho.

Thí du 2
Nhà số 53 trong Phụ lục 3,
Nhà hướng Khảm, chủ nhà mệnh quái Ly
Ta có trùng quái nhà là Hỏa Thủy Vị tế — —, trong đó quẻ dưới là hướng nhà (Khảm – xác định theo bất kỳ trạch quẻ nào ở Phụ lục 2), quẻ trên là mệnh quái chủ nhà – người (Ly – xác định theo Phụ lục 1). Khảm nhà hành Thủy, Ly người hành Hỏa (xem bảng 3.1), ta có Nhà khắc người – Thủy khắc Hỏa (xem hình 1.6). Người ở nhà này luôn bị hao tổn. Ta chọn Phù Mộc để được Nhà Thủy sinh Mộc phù sinh Hỏa người. Thế là ta đã biến nhà khắc người thành ra nhà sinh cho người.

Thí du 3
Nhà so 1 trong Phụ lục 3,
Nhà hướng Chấn, chủ nhà mệnh quái Chẩn
Ta có trùng quái nhà là Thuần Chấn , Nhà này có quẻ dưới nhà và trên người đều là Chấn, hành Mộc (xem bảng 3.1), là nhà người đồng hành, lưỡng Mộc thành Lâm – rất tốt. Lại được Du niên Phục vị là tốt. Nhưng Phục vị hành Kim nên bị Kim khắc Mộc – tức là Phục vị tuy là Du niên tốt, nhưng khắc cả nhà lẫn người. Đe hóa giải, ta chọn Phù Thủy, để được Kim Phục vị sinh
Thủy phù sinh Mộc nhà + người. Khi đó nhà này sẽ trở nên không còn bị khắc nữa.

Thí du 4
Nhà số 4 trong Phụ lục 3,
Nhà hướng Chẩn, chủ nhà mệnh quái Khôn
Ta có trùng quái nhà là Địa Lôi Phục z_z, trong đó quẻ dưới Chấn là nhà, quẻ trên Khôn là mệnh quái chủ nhà – người. Chấn Mộc, Khôn Thổ (xem bảng 3.1), ta có Mộc khắc Thổ (xem hình 1.6) là nhà khắc người. Ở nhà này người sẽ luôn tổn thất. Ta dùng Phù Hỏa để hóa giải. Khi đó Mộc nhà sinh Hỏa phù sinh Thố người – là biến khắc thành sinh.

Thí du 5
Nhà so 19 trong Phụ lục 3,
Nhà hướng Ly, chủ nhà mệnh quái Đoài
Ta có trùng quái nhà là Trạch Hỏa Cách ZLZ, trong đó quẻ dưới Ly là nhà, quẻ trên Đoài là mệnh quái chủ nhà – người. Ly Hỏa, Đoài Kim, có Hỏa khắc Kim (hình 1.6) là nhà khắc người – xấu. Ở nhà này người sẽ luôn bị tổn thất. Ta dùng Phù Thổ để hóa giải. Khi đó Hỏa nhà sinh Thổ phù sinh Kim người. Thế là biến khắc thành sinh, bây giờ nhà đã sinh cho người.
Bạn đọc cứ theo phưong pháp trên là có thề xem cho bất cứ nhà nào để dùng các Phù thích hợp. Còn đon giản hon cả là xem trong Phụ lục 3 xem nhà bạn thuộc nhà số mấy, có phải hóa giải bằng Phù Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ hay không.

  • Tin mới nhất

  • Tin nhiều nhất

  • Góc tuyển sinh

  • Tuyển sinh liên thông đại học y dược hà nội
  • Cao đẳng dược
  • Chuyển đổi y
  • Văn bằng 2 y dược
  • Tuyen sinh y duoc