Tag «Phù trấn trạch»

Hệ Phù Ngũ hành

Hệ Phù Ngũ hành gồm có các Phu Kim, Môc. Thủy, Hỏa■ Thổ. Các Phù này gắn vào tường trong nhà để đạt được yêu cầu nhà phải sinh phù cho người ở trong nhà. Những nhà bị nhà khắc người hoặc người sinh nhà (bị tiết Khí) thì phải dùng các Phù này để …

Phù trấn trạch – P2

5. Phù Khử tà vong Phù này do tác giả chế tác và được kích hoạt (linh hóa) án sức mạnh của Đức Phật Đại Thế Chí Bồ Tát. a) Cấu tao Phù Phù làm bằng đá tấm, trên mặt có khắc Thủ ấn Đại Thế Chí Bồ Tát (bàn tay hoa sen nở) và …

Phù trấn trạch – P1

Phù trấn trạch dùng để trấn an nhà đất. Có thể là phù trạm khắc, phù tranh hoặc phù giấy vẽ. 1.1 Phù trạm khắc (1) Phù Tượng hỗ Hổ là loài thú ăn thịt, có trọng lượng từ 100 đến 300 kg tuỳ theo từng loài. Đối với người Việt Nam, hổ biểu tượng …